Texnoloji imkanlar

Mexaniki yığma və ştamplama:

 • qara və əlvan metallar, paslanmayan polad, titan və s. materiallardan gövdə hissələrinin, valların, dişli çarxların, metizlərin emalı;
 • soyuq  ştamplama;
 • əlvan metalların,  xəlitələrin, leqirli, paslanmayan, alət və s. poladların termiki emalı.

Qaynaq:

 • elektrik qövs qaynağı;
 • qaz qaynağı;
 • kontakt elektrik qaynağı

Qalvanik emal:

 • gümüşləmə;
 • misləmə;
 • kimyəvi fosfotlama;
 • kadmiumlama;
 • sinkləmə;
 • xromlama;
 • nikelləmə;
 • qalaylama;
 • anodlama;
 • passivləşdirmə;
 • lak-boya örtükləri.

Yığma sexi:

 • elektron çap lövhələrinin yığılması;
 • mürəkkəb elektron cihazların yığılması.

Tökmə:

 • əlvan metalların təzyiqlə tökülməsi.

Rezin və plastik kütlə istehsalı:

 • tökmə, presləmə, vulkanizasiya.

Optik detalların istehsalı:

 • optik linza, prizma və optik torların istehsalı.

Metroloji sahədə:

 • istehsalatın metroloji təminatı;
 • elektrik və radioelektrik ölçmələri;
 • kütlə, qüvvə və təzyiq ölçmələri;
 • sürət, təcil və zaman ölçmələri;
 • mexaniki – klimatik sınaqlar və s.